สัมมนา "การแก้ไขโครงการและสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน"

20 เมษายน 2558
        เมื่อวันที่ 27  มีนาคม  2558 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จัดสัมมนาเรื่อง “การแก้ไขโครงการและสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน” ณ ห้องเก้าแสน ชั้น 9  โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา โดยมีนายพิชิต  เดชนีรนาท ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 กล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติวิทยากรจากนายชูวงศ์  ตั้งคุณสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ บรรยายในหัวข้อดังกล่าว
         การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ การแก้ไขโครงการและสิทธิประโยชน์ของ BOI รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งดูแลเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์จากการได้รับส่งเสริมการลงทุนได้มีโอกาสซักถามปัญหาและกรณีศึกษาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น  
         นอกจากนั้นภายในงานยังได้หน่วยงาน 2 หน่วยงานร่วมออกบูธ คือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม (บสย.) และ ธนาคารกสิกรไทย สาขาหาดใหญ่ ซึ่งมีผู้สนใจไปซักถามพอควร