สัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

30 กรกฎาคม 2564
ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันศุกร์ที่ 20  สิงหาคม  2564  เวลา 8.00 – 12.10 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพราะในการขอเปิดดำเนินการนั้น เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่กำหนดในบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจ และเรียนรู้วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ในบัตรส่งเสริม เพื่อผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะได้จัดเตรียมเอกสารสำหรับการปรับเปลี่ยนวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้นได้อย่างถูกต้อง โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/G3srVuYD31eCXGJW9 หรือผ่าน QR Code

หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา