นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

19 เมษายน 2561
             เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 และ 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงบทุน พ.ศ. 2520 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑืการให้การส่งเสริมการลงทุนและเงื่อนไขดังนี้ ตามประกาศ    

ประกาศ กกท.ที่ 2/2561 มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  2_2561_5a792cdb63ad9.pdf 
คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน 2561 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  c5_2561_5add4b04e67a4.pdf