ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

ประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการการให้สินเชื่อ Soft Loan ครั้งที่ 2 12 กันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการการให้สินเชื่อ Soft Loan ครั้งที่ 2

สัมมนาหัวข้อ "การขับเคลื่อนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) 05 กันยายน 2562

สัมมนาหัวข้อ "การขับเคลื่อนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS)

สัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติ ระบบงาน Single Window for Visa and Work Permit” 03 กันยายน 2562

สัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติ ระบบงาน Single Window for Visa and Work Permit”

สัมมนาเรื่อง "ข้อควรรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล (e-Tax)และการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" 21 สิงหาคม 2562

สัมมนาเรื่อง "ข้อควรรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล (e-Tax)และการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"

กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ “โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย” เส้นทาง สงขลา - ขอนแก่น - ชัยภูมิ 09 สิงหาคม 2562

กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ “โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย” เส้นทาง สงขลา - ขอนแก่น - ชัยภูมิ

สัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขอเปิดดำเนินการ” รุ่นที่ 2 31 กรกฎาคม 2562

สัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขอเปิดดำเนินการ” รุ่นที่ 2

หน้า 4 / 9