ประวัติ

ประวัติ

ประวัติศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 รัฐบาลมีนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นองค์กรในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน และอุตสาหกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวภาวะการลงทุน