บริการ

ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มและระบบออนไลน์

เอกสารเผยแพร่

 • Investment Acceleration Special Measures (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • Short-term Investment Promotion Measures 2016-2017 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • โครงการความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือศูนย์ความเป็นเลิศ (ฉบับภาษาไทย)
 • Thailand’s Medical Hub (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • A Business Guide to Thailand (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ฉบับภาษาไทย)
 • แผ่นพับ “มาตรการเร่งรัดการลงทุน” (ฉบับภาษาไทย)
 • แผ่นพับรายอุตสาหกรรม Thailand’s Machinery Industry
 • สรุปมาตรการระยะสั้น 2015-2016
 • คู่มือการขอรับส่งเสริมการลงทุน 2559 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • คู่มือการขอรับส่งเสริมการลงทุน 2559 (ฉบับภาษาไทย)

กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ ปี 2560

 • การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 105/2557
 • การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2560
 • การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 • การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการที่ 2/2557
 • การขอรับสิทธิและประโยชน์มาตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี (Technolgy-based Incentive) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ส.1/2560
 • ยกเลิกเงื่อนไขการให้การส่งเสริมในประเภท 2.3 และประเภท 7.12
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย
 • นโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านการบริการทางการแพทย์
 • นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์
 • มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 • มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
 • การปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
 • การให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา
 • การให้การส่งเสริมกิจการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 105/2557
 • การแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ

กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ ปี 2559

 • อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานการทำลายเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายหรือไม่ได้คุณภาพ
 • การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยาน
 • แนวทางการคำนวณกำไรประจำปีและขาดทุนประจำปี สำหรับนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • การเพิ่มช่องทางในการส่งคำร้องขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นผ่านระบบ National Single Window
 • วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการใช้สิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine Tracking (eMT online))
 • วิธีปฏิบัติสำหรับระบบงานส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Investment Promotion)
 • หลักเกณฑ์การให้บริการระบบงานส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Investment Promotion)
 • นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (MEDICAL HUB)
 • การผ่อนผันระยะเวลาการยื่นขอตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
 • เรื่อง การขยายกําหนดเวลาการยื่นรายการชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรเพื่อความเป็นธรรมแก่นักลงทุน
 • การกำหนดความหมายของรายการเงินลงทุนตามมาตราการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น (Local Investment) ตามประกาศคณะรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 5/2559
 • การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 (ฉบับที่ 3)
 • หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการที่ 2/2557
 • การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
 • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการลงทุน
 • มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรมอาหาร
 • มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น (local Investment)
 • การขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2557
 • แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
 • แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
 • แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
 • แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
 • มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 11/2558

กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ ปี 2558

 • ประกาศ สกท.ที่ ป.1/2558 : แบบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนใหม่
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน/2558 : นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2558
 • ประกาศ สกท.ที่ ป.2/2558 : การผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • คำชี้แจง ฉบับที่ 2/2558 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 : การขอรับการส่งเสริมการลงทุนประเภท 7.12 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
 • คำชี้แจง ฉบับที่ 1/2558 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 : การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 • คำสั่ง กกท.ที่ 1/2558 : เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร
 • คำสั่ง กกท.ที่ 2/2558 : เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลด้านการลงทุน
 • ประกาศ สกท.ที่ ป.3/2558 : การขอรับสิทธิและประโยชน์ตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) และการนับเงินลงทุนขั้นต่ำของโครงการเดิม
 • ประกาศ สกท.ที่ ป.4/2558 : วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011)
 • คำสั่ง กกท.ที่ 3/2558 : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลด้านการลงทุนเพิ่มเติม
 • ประกาศ กกท.ที่ 1/2558 : นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
 • ประกาศ กกท.ที่ 2/2558 : นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
 • ประกาศ กกท.ที่ 3/2558 : นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
 • ประกาศ กกท.ที่ 4/2558 : นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
 • ประกาศ กกท.ที่ 5/2558 : นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
 • ประกาศ กกท.ที่ 6/2558 : การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 • ประกาศ กกท.ที่ 7/2558 : มาตรการสนับสนุนการขยายกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม
 • ประกาศ สกท.ที่ ป.5/2558 : อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานการทำลายเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายหรือไม่ได้คุณภาพ
 • ประกาศ สกท.ที่ ป.6/2558 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

การยื่นแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล(F PM TA 01)

 • แบบรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม
 • แบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (F PM TA 01-01)

ระบบงานบัตรส่งเสริม (F GA CT)

 • แบบขยายเวลาตอบรับการส่งเสริม (F GA CT 01-02)
 • แบบเพื่อประกอบการพิจารณาขอขยายเวลาส่งหลักฐานการออกบัตรส่งเสริม (F GA CT 04-02)
 • แบบตอบรับการส่งเสริม (F GA CT 07-02)
 • แบบประกอบการขอรับการส่งเสริม (แบบ กกท.05) (F GA CT 08-02)
 • แบบกรอกรายการความต้องการใช้สาธารณูปโภคและความต้องการทางด้านแรงงาน (F GA CT 13-02)

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน (F PA PP)

 • คู่มือการกรอกคำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการทั่วไป
 • คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั่วไป (F PA PP 01-06)
 • คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน (บริการ) (F PA PP 03-07)
 • คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับประเภท 5.7 กิจการซอฟแวร์ และสำหรับประเภท 5.8 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (F PA PP 04-07)
 • แบบประกอบคำขอรับส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (F PA PP 28)
 • แบบคำขอรับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (F PA PP 29-03)
 • แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมตามหลักเกณ์การให้สิทธิและประโยชน์ ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (F PA PP 30)
 • Checklist (ขนาดการลงทุนฯ ไม่เกิน 40 ล้านบาท) (F PA PP 22-00)
 • แบบประกอบการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (F PA PP 15-03)
 • รายงานเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาคำขอรับการส่งเสริม (F PA PP 20-04)