บริการ

ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มและระบบออนไลน์
 • ข่าวสาร
 • พรบ ส่งเสริมการลงทุน
 • เอกสารเผยแพร่
 • วารสาร
 • คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • Video Gallery

ระบบงานบัตรส่งเสริม (F GA CT)

 • แบบขยายเวลาตอบรับการส่งเสริม (F GA CT 01-02)
 • แบบเพื่อประกอบการพิจารณาขอขยายเวลาส่งหลักฐานการออกบัตรส่งเสริม (F GA CT 04-02)
 • แบบตอบรับการส่งเสริม (F GA CT 07-02)
 • แบบประกอบการขอรับการส่งเสริม (แบบ กกท.05) (F GA CT 08-02)
 • แบบกรอกรายการความต้องการใช้สาธารณูปโภคและความต้องการทางด้านแรงงาน (F GA CT 13-02)

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน (F PA PP)

 • คู่มือการกรอกคำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการทั่วไป
 • คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั่วไป (F PA PP 01-06)
 • คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน (บริการ) (F PA PP 03-07)
 • คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับประเภท 5.7 กิจการซอฟแวร์ และสำหรับประเภท 5.8 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (F PA PP 04-07)
 • แบบประกอบคำขอรับส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (F PA PP 28)
 • แบบคำขอรับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (F PA PP 29-03)
 • แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมตามหลักเกณ์การให้สิทธิและประโยชน์ ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (F PA PP 30)
 • Checklist (ขนาดการลงทุนฯ ไม่เกิน 40 ล้านบาท) (F PA PP 22-00)
 • แบบประกอบการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (F PA PP 15-03)
 • รายงานเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาคำขอรับการส่งเสริม (F PA PP 20-04)