บริการ

ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มและระบบออนไลน์
 • ข่าวสาร
 • พรบ ส่งเสริมการลงทุน
 • เอกสารเผยแพร่
 • วารสาร
 • คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • Video Gallery

มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

 • อ้างอิงประกาศ กกท.ที่ 8/2565

คำขอรับการส่งเสริม

 • คู่มือการกรอกคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั่วไป
 • คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั่วไป
 • คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน (บริการ)
 • คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการเทคโนโลยีดิจิทัล ประเภท 8.1.1 และ 8.1.2 กิจการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์
 • คำขอรับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
 • แบบประกอบคำขอสำหรับกิจการประเภท 8.1.1 กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์
 • แบบประกอบคำขอสำหรับกิจการประเภท 8.1.2 กิจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์

เอกสารประกอบ/อื่นๆ

 • แบบประกอบการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 • รายงานเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาคำขอรับการส่งเสริม
 • แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริม ประเภท 1.5.3 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
 • แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริม ประเภท 1.6 กิจการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (ฺBiotechnology) และประเภท 5.3 กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายในอุตสาหกรรมวัสดุ
 • เอกสารแนบประกอบแบบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนประเภท 8.1 กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์ (ประเภทกิจการใหม่ปี 2566)

การขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

 • อ้างอิงประกาศ กกท. ที่ 10/2565
 • แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมสำหรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

กรณีสนับสนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • แบบแสดงความจำนงขอสนับสนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • Intent to support The Science and Technology Development Fund

มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทักษะสูง

 • อ้างอิงประกาศ กกท. ที่ 11/2565
 • แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทักษะสูง
 • คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูง

มาตรการส่งเสริมการย้ายฐานธุรกิจแบบครบวงจร (Relocation Program)

 • อ้างอิงประกาศ กกท. ที่ 13/2565
 • แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมหรือขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมการย้ายฐานธุรกิจแบบครบวงจร

การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน

 • คำขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน (Thailand Plus Plus)
 • คำขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน ปี 2564-2565 (Thailand Plus Plus 2564-2565)
 • คำขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ (อ้างอิงประกาศ กกท. 14/2565 และ 4/2567)

มาตรการยกระดับอุตสาหกรรม (Smart and Sustainable Industry)

 • อ้างอิงประกาศ กกท. ที่ 15/2565

มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมสำหรับโครงการลงทุนใหม่ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการในกลุ่ม B

 • แบบประกอบคำขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมด้านการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตหรือบริการ
 • Checklist เอกสารนำส่งประกอบการพิจารณาความเป็นระบบอัตโนมัติ
 • แบบประกอบคำขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้ว

 • คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั่วไป (สำหรับผู้ขอรับการส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ)
 • แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ
 • Checklist เอกสารนำส่งประกอบการพิจารณาความเป็นระบบอัตโนมัติ
 • แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 15/2565
 • แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
 • แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

 • อ้างอิงประกาศ กกท. ที่ 17/2565
 • แบบคำขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

 • อ้างอิงประกาศ กกท. ที่ 18/2565
 • แบบคำขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์

 • อ้างอิงประกาศ กกท. ที่ 23/2565
 • แบบคำขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

 • อ้างอิงประกาศ กกท. ที่ 24/2565
 • เอกสารที่ใช้ในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
 • คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
 • แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมสำหรับการขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

ระบบงานบัตรส่งเสริม (F GA CT)

 • แบบขยายเวลาตอบรับการส่งเสริม
 • แบบเพื่อประกอบการพิจารณาขอขยายเวลาส่งหลักฐานการออกบัตรส่งเสริม
 • แบบตอบรับการส่งเสริม
 • แบบประกอบการขอรับบัตรส่งเสริม (แบบ กกท.05)
 • แบบกรอกรายการความต้องการใช้สาธารณูปโภคและความต้องการทางด้านแรงงาน

การแก้ไขโครงการ และการขอรับโอนกิจการ(F PA PC)

 • แบบคำขออนุญาตแก้ไขโครงการ
 • แบบคำขออนุญาตแก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้น
 • แบบคำขออนุญาตเปลี่ยน/เพิ่ม/ลด สถานที่ตั้งโรงงาน/สถานประกอบการ
 • แบบคำขออนุญาตและรายงานเรื่องแก้ไขทุนจดทะเบียน
 • แบบคำขออนุญาตเพิ่มกำลังการผลิต(จากการเพิ่มเวลาทำงาน)
 • คำขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการเร่งรัดการลงทุน
 • แบบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อรับโอนกิจการ
 • แบบคำขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ตามมาตรา 30/1

งานขอรับความคุ้มครอง (F PA PT)

 • แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาขอรับความคุ้มครอง