ข่าวภาวะการลงทุน

สรุปภาวะการลงทุนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2566

สรุปภาวะการลงทุนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2565

สรุปภาวะการลงทุนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2564

สรุปภาวะการลงทุนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2563

สรุปภาวะการลงทุน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 2562

สรุปภาวะการลงทุน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 2561

สรุปภาวะการลงทุนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2560

สรุปภาวะการลงทุนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2559

สรุปภาวะการลงทุนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2558