ประวัติ

           รัฐบาลมีนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นองค์กรในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับภาคเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรมของประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นการสร้างความเจริญไปสู่ภูมิภาคและก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังช่วยในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้กับอุตสาหกรรมไทย โดยได้มีการสร้างกลไกต่างๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี  การถ่ายทอดวิทยาการใหม่ ๆ จากต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์และพัฒนาฝีมือแรงงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่ม ขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการค้ากับต่างประเทศ จึงได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคขึ้น โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

            ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (ศทภ.5) เดิมชื่อ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคใต้ 1 (ศทต.1) เป็นหน่วยงานในภูมิภาคทางภาคใต้ ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจัดตั้งขึ้นในปี 2533   โดยในครั้งแรกได้ตั้งสำนักงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐในการกระจายการลงทุนสู่ภูมิภาคโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการการลงทุน รณรงค์และชักจูงให้มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น

           ต่อมาในปี 2535 ได้มีการเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมายังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เนื่องจากพบว่าการลงทุนในส่วนของ 14 จังหวัดภาคใต้นั้น ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นการลงทุนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีศักยภาพความพร้อมในการลงทุนสูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ โดยเฉพาะทางด้านแรงงาน การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและการสื่อสาร ฯลฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีนโยบายให้สำนักงานภูมิภาคอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีประกาศที่ 10/2535 ลงวันที่ 16 เมษายน2535 เรื่องการมอบอำนาจให้สำนักงานส่งเสริมการลงทุนภูมิภาค ปฏิบัติงานแทน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ในบางเรื่อง เช่น การขออนุญาตใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ ฯลฯ และพร้อมกันนี้ได้มีคำสั่งกำหนดยกฐานะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภูมิภาคขึ้นเทียบเท่ากองและเปลี่ยนชื่อใหม่โดยสำนักงานในภาคใต้ใช้ชื่อว่า “ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5” (ศทภ.5) โดยหัวหน้าสำนักงานฯ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ” และอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจตามประกาศที่ 209/2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545

           ต่อมา ในปี 2540 การลงทุนในภาคใต้มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงได้ตั้งสำนักงานส่วนภูมิภาคขึ้นอีก 1 แห่งในภาคใต้ได้แก่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (ศทภ.6) โดยเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระ การบริการให้สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

           ปัจจุบัน ศทภ.5 มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา สตูล และนราธิวาส

          ส่วน ศทภ.6 มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ชุมพร และระนอง