นำผู้ประกอบการดูงาน สงขลา - ชลบุรี - ระยอง ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2558

11 กันยายน 2558
เมื่อวันที่ 12- 15  พฤษภาคม  2558 ศทภ.5 ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานที่สนับสนุนการลงทุนที่มีคุณค่า เพิ่มความสามารถในการแข่งขันผลักดันให้เกิดการลงทุนใหม่ ๆ ยกระดับขีดความสามารถในหลาย ๆ ด้าน เช่น การบริหารการจัดการด้านพลังงาน การใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ การตลาด ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการ เปิดวิสัยทัศน์ สร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำทางธุรกิจ เพื่อสร้างความร่วมมือและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคอีกทางหนึ่ง  ภายใต้ชื่อกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ภาคใต้ตอนล่าง”เส้นทาง สงขลา – กรุงเทพฯและปริมณฑล – สมุทรปราการ – ชลบุรี – ระยอง