กิจกรรมสร้างเครือข่ายและชักจูงการลงทุนในต่างประเทศอุตสาหกรรมอาหารและ Bio & Medical Industries” ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว และนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

08 มีนาคม 2562
              กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน ร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (จังหวัดสงขลา) และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (จังหวัดพิษณุโลก) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและชักจูงการลงทุนในต่างประเทศอุตสาหกรรมอาหารและ Bio & Medical Industries ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 ณ กรุงโตเกียวและนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้นำคณะบริษัทไทยจากหลากหลายภูมิภาค จำนวน 23 ราย เข้าเยี่ยมชมบริษัท Morinaga Milk Industry Co., Ltd ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่ใหญ่และเก่าแกที่สุดในประเทศญี่ปุ่น, บริษัท Nipro Corporation ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ของญี่ปุ่น และ บริษัท Yamashina Seiki Co., Ltd. ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับการผ่าตัด เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต และสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ทางคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมงาน FOODEX JAPAN 2019 ซึ่งเป็นนิทรรศการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ทันสมัยใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก ที่มีความสำคัญเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เห็นพัฒนาการของสินค้าคู่แข่งที่มาจากทั่วโลกและแสวงหาตัวอย่างที่ดีนำมาเป็น แนวคิดในการปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์สร้างความแตกต่าง ตลอดจนมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ