กิจกรรมสัมมนาเรื่อง "มาตราการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง"

14 มีนาคม 2562
               วันที่ 14 มี.ค. 2562 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง” ได้รับเกียรติจากวิทยากรนายอรรจน์ อิ่มศูนย์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ เป็นผู้บรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะในภาคใต้ตอนล่างซึ่งมีมาตรการและนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน เช่น นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายเมืองต้นแบบ นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา นราธิวาส นโยบาย SMEs เป็นต้น รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ และภารกิจของสำนักงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในประเทศ อันจะก่อให้เกิดการลงทุนในภูมิภาคเพิ่มขึ้น ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประมาณ 150 คน

เอกสารสัมมนา 
 policy.pdf