กิจกรรมหลักสูตร Workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง “ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน” รุ่นที่ 2

21 มิถุนายน 2562
          วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) จัดกิจกรรมสัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง "ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน" รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนวางแผนการดำเนินการขององค์กรให้สอดรับกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริม สามารถใช้สิทธิประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เริ่มตั้งแต่หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์, การพิจารณาโครงการ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหลังได้รับการส่งเสริม ณ ห้องประชุมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 ชั้น 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 23 คน