สัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขอเปิดดำเนินการ” รุ่นที่ 2

31 กรกฎาคม 2562
              วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) จัดกิจกรรมสัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง "การขอเปิดดำเนินการ" รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนครบกำหนดเปิดดำเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ยื่นขอเปิดดำเนินการกับสำนักงาน ให้ทราบถึงขั้นตอน วิธีปฏิบัติของเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม อีกทั้งการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอเปิดดำเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ณ ห้องประชุมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 ชั้น 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา