สัมมนาเรื่อง "ข้อควรรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล (e-Tax)และการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"

21 สิงหาคม 2562
          เช้าวันที่ 21 ส.ค. 2562 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง "ข้อควรรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล (e-Tax)และการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" ได้รับเกียรติจากวิทยากรนางสาวธิดาพันธ์ ซื่อสัตยาวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” และ นางสาววนิดา อิทธิกุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “ข้อควรรู้ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ระบบการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)” ณ โรงแรมลี การ์เดนท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา