สัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติ ระบบงาน Single Window for Visa and Work Permit”

03 กันยายน 2562
             เช้าวันที่ 3 ก.ย. 2562 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติ ระบบงาน Single Window for Visa and Work Permit” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหา และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบและกฎเกณฑ์ รวมถึงได้ลงมือปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าวด้วย ได้รับเกียรติจากวิทยากรนางสาวพรชนก ธีระเทพ เจ้าหน้าที่กลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ชำนาญการต่างประเทศ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติระบบงานช่างฝีมือ Single Window for Visa and Work Permit” และ นางสาวพิชญา สินวารส เจ้าหน้าที่กลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ชำนาญการต่างประเทศ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ Workshop “Single Window for Visa and Work Permit” ณ โรงแรมลี การ์เดนท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา