สัมมนาหัวข้อ "การขับเคลื่อนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS)

05 กันยายน 2562
            เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 เข้าร่วมสัมมนาและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การขับเคลื่อนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส" และ "การขอรับการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจนราธิวาส" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติงานให้กับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพิเรียล จ.นราธิวาส