ประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการการให้สินเชื่อ Soft Loan ครั้งที่ 2

12 กันยายน 2562
            วันที่ 12 ก.ย. 62 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการการให้สินเชื่อ Soft Loan ครั้งที่ 2 แก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์ในพื้นที่อย่างสูงสุด ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คลังจังหวัดยะลา ธนาคารแห่งประเทศไทย(สำนักงานภาคใต้) สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และหน่วยงานอื่นๆ ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา อาคารอำนวยการ ศอ.บต. อ.เมือง จ.ยะลา