กิจกรรมสัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร" (Electronic Machine Tracking : eMT online)

14 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) จัดกิจกรรมสัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร" (Electronic Machine Tracking : eMT online)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนวิธีการเตรียมข้อมูลและได้ทดลองปฏิบัติจริงในงานสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรด้วยระบบ eMT online อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนสูงสุด ณ ห้องประชุมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 ชั้น 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา