กิจกรรมสัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2/2563 เรื่อง "ระเบียบและเงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ"

15 มกราคม 2563

        วันที่ 15 มกราคม 2563 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) จัดกิจกรรมสัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2/2563 เรื่อง "ระเบียบและเงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะระเบียบและเงื่อนไข รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งสำนักงานสนับสนุนให้มีการลงทุนเพื่อการส่งออกเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกให้อีกทางหนึ่ง ณ ห้องประชุมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 ชั้น 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประกาศ สกท.ที่ ป.2/2556 แนวทางการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์  por2_2556_73407.pdf  

ประกาศ สกท. ที่ ป.8/2561 วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก  por8_2561.pdf 

ประกาศ สกท. ที่ ป.9/2561 วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011)  por9_2561.pdf