กิจกรรมสัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง "ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการส่งเสริมพิเศษอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุน" รุ่นที่ 3

10 มีนาคม 2563
          วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) จัดกิจกรรมสัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง "ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการส่งเสริมพิเศษอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุน" รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากจังหวัดสงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนวางแผนการดำเนินการขององค์กรให้สอดรับกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริม สามารถใช้สิทธิประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เริ่มตั้งแต่หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์, การพิจารณาโครงการ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหลังได้รับการส่งเสริม  ณ ห้องประชุมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 ชั้น 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนพิเศษ https://www.boi.go.th/index.php?page=add_investment