ติดต่อ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5

16 มีนาคม 2563
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

         ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอให้ท่านใช้ช่องทางบริการออนไลน์ในการติดต่อสำนักงาน