เอกสารประกอบการสัมมนาออนไลน์ "การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน"

24 มิถุนายน 2563

                    ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดโครงการอบรม/สัมมนา workshop online เรื่อง “การตรวจเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” รุ่นที่ 3 ในวันพุธที่ 1  กรกฎาคม  2563  เวลา 08.30 – 12.00 น. 

                    

                    ในการนี้ศูนย์ฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา เพื่อใช้ในวันดังกล่าวข้างต้น  

                                   
เอกสารสัมมนา DOWNLOAD