อบรม/สัมมนา workshop online เรื่อง “การตรวจเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” รุ่นที่ 3

01 กรกฎาคม 2563
วันนี้ (1 ก.ค. 63) นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) จัดโครงการอบรม/สัมมนา workshop online ผ่านแอปพลิเคชั่น Cisco Webex Meeting เรื่อง “การตรวจเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะการตรวจเปิดดำเนินการที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อกิจการ เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการปรับเปลี่ยนวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้นได้อย่างถูกต้อง ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน