สัมมนา เรื่อง “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ”

20 พฤศจิกายน 2558

สัมมนา เรื่อง “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ”


            เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดสัมมนาเรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายให้การส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบตามมาตราที่กิจการได้รับการส่งเสริม รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติและกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีนายพิชิต เดชนีรนาท ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 กล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจากวิทยากร นายขวัญชัย วรกัลยากุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นและ นายภนธร วงศ์พรหม นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 160 คน