ขอความอนุเคราะห์ทำการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

21 กรกฎาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ boi ทำการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยสามารถคลื๊กลิงค์นี้ แล้วทำแบบประเมินได้เลยครับ

https://itas.nacc.go.th/go/eit/e371r1