เรื่อง ““นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ ๆ และระเบียบและเงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ” รุ่นที่ 2

21 สิงหาคม 2563
วันนี้ (21 ส.ค. 63) นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) จัดโครงการอบรม/สัมมนา workshop online ผ่านแอปพลิเคชั่น Cisco Webex Meeting เรื่อง “นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ ๆ และระเบียบและเงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ” รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะระเบียบและเงื่อนไข รวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติและกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ ซึ่งสำนักงานสนับสนุนให้มีการลงทุนเพื่อการส่งออกซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกให้อีกทางหนึ่ง ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน