สัมมนา เรื่อง “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการขอเปิดดำเนินการ”

24 ธันวาคม 2558

สัมมนา เรื่อง วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการขอเปิดดำเนินการ


                              เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  2558 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดสัมมนาเรื่อง “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการขอเปิดดำเนินการ” ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายให้การส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนวิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการขอเปิดดำเนินการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติตามเงื่อนไขสิทธิและประโยชน์ในบัตรส่งเสริม เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีนายพิชิต เดชนีรนาท ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 กล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจากวิทยากรนายชาตรี ลิ้มผ่องใส ผู้อำนวยการสำนักบริหารการลงทุน 1 ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการขอเปิดดำเนินการ” ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 140 คน