เอกสารสัมมนา

09 พฤศจิกายน 2563
              เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการขอเปิดดำเนินการ" ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
          ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถ DOWNLOAD เอกสารดังกล่าวได้ก่อนงานสัมมนา 5 วัน