สัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และการขอเปิดดำเนินการ”

04 ธันวาคม 2563
เช้าวันที่ 4 ธ.ค. 2563 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และการขอเปิดดำเนินการ” ได้รับเกียรติจากวิทยากรนางสาวภรภัทร รัตนเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน การปฏิบัติตามเงื่อนไข การยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ e-Tax” และ นางสาวณัฐริกา สุธะกาล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ณ โรงแรม เอส หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา