อบรมหลักสูตร workshop เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระเบียบและเงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ"

22 มกราคม 2564
          วันที่ 22 มกราคม 2564  นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร workshop เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระเบียบและเงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะระเบียบและเงื่อนไข รวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติและกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ ทั้งนี้สำนักงานได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 โดยมีการคัดกรองและวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมอบรมทุกท่านก่อนเข้ามายังพื้นที่ พร้อมทั้งล้างมือด้วยแอลกอฮอร์เจล นอกจากนี้ยังมีการให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและจัดระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อความปลอดภัยแกผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ณ ห้องประชุมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 ชั้น 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา