อบรม workshop เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง "วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบครบวงจร" (Electronic Machine Tracking : eMT online) รุ่นที่ 2

24 มีนาคม 2564
วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) จัดอบรม workshop เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง "วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบครบวงจร" (Electronic Machine Tracking : eMT online) รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รู้ถึงขั้นตอนและวิธีการเตรียมข้อมูลและได้ทดลองปฏิบัติจริงในงานสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรด้วยระบบ eMT online อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนสูงสุด ณ ห้องประชุมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 ชั้น 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา