สัมมนาออนไลน์เรื่อง “การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

04 สิงหาคม 2564

วันที่ 4 ส.ค. 2564 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ผ่านโปรแกรม Zoom ได้รับเกียรติจากวิทยากรนางอุทัยวรรณ วัฒนสุวกุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจในกฎและระเบียบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการส่งเสริมการลงทุน มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมและให้ความสนใจลงทะเบียนออนไลน์ 148 คน

คำถาม-คำตอบ งานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”  Click