สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

20 สิงหาคม 2564
วันที่ 20 ส.ค. 2564 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 4/2564  เรื่อง “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ผ่านโปรแกรม Zoom ได้รับเกียรติจากวิทยากรนางสาวณัฐริกา  สุธะกาล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตรวจสอบเปิดดำเนินการ ลดปัญหาเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมและให้ความสนใจลงทะเบียนออนไลน์ 124 คน

คำถาม-คำตอบ งานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 4/2564  เรื่อง “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” Click