สัมมนาเรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง"

08 กันยายน 2564
     วันที่ 8 กันยายน 2564  นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานกล่าวต้อนรับเปิดงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง” ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งได้อัปเดตมาตรการส่งเสริมการลงทุนมาตรการสำคัญ 3 เรื่อง ตามมติบอร์ดบีโอไอเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ได้แก่
1. สนับสนุนการพัฒนาวัคซีนและ/หรือยาในประเทศและการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
2. กระตุ้นไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
3. ขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม
      และบรรยายในหัวข้อนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายเมืองต้นแบบ นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนในปัจจุบันนโยบายและมาตรการต่างๆ ของสำนักงานมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชักจูงให้เกิดการลงทุนให้แก่ภาคเอกชน ภาครัฐ และนักธุรกิจในพื้นที่ เข้าใจหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนเชิงลึกและตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในพื้นที่ มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมและให้ความสนใจลงทะเบียนออนไลน์ 112 คน


คำถาม-คำตอบ งานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง” Click