สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “ระเบียบและเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น”

01 ธันวาคม 2564
              วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานกล่าวต้อนรับเปิดงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “ระเบียบและเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น” ผ่านโปรแกรม Zoom ได้รับเกียรติจากวิทยากรนางสาวนิรินทร  ศักดิเศรษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ
  • สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30, 36 (1) (2)
  • การขออนุมัติ/บัญชีแก้ไขรายการวัตถุดิบพร้อมปริมาณสต็อคสูงสุด
  • การพิจารณาสูตรการผลิต/แก้ไขการนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
  • วิธีการนำเข้าวัตถุดิบ (การสั่งปล่อย การใช้ธนาคารค้ำประกัน และการถอนการใช้ธนาคารค้ำประกัน)
  • การตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
  • การขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
  • การทำลายส่วนสูญเสีย
  • การปฏิบัติหลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์มาตรา 36

               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง “ระเบียบและเงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมและให้ความสนใจลงทะเบียนออนไลน์ 139 คน
 
ประกาศ สกท. ที่ ป.4/2564  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก Click