สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง “ระเบียบและวิธีปฏิบัติการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์”

23 ธันวาคม 2564

        วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานกล่าวต้อนรับเปิดงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง “ระเบียบและวิธีปฏิบัติการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์” ผ่านโปรแกรม Zoom ได้รับเกียรติจากวิทยากรนางสาวธิดาพันธ์ ซื่อสัตยาวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ

  • สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 28 หรือ 29
  •   บัญชีรายการเครื่องจักร
  •   วิธีการนำเข้าเครื่องจักร (การสั่งปล่อย การใช้ธนาคารค้ำประกัน และ

      การถอนการใช้ธนาคารค้ำประกัน)

  •  การส่งคืน การส่งซ่อมเครื่องจักร
  •   การจำนอง การจำหน่าย การโอน และการเช่าซื้อเครื่องจักร
  •  วิธีการขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร
  •   การทำลาย บริจาค ชำระภาษี และตัดบัญชีเครื่องจักร

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้ถึงสิทธิประโยชน์ ขั้นตอน ระเบียบ และวิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Machine Tracking: eMT online) ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรได้โดยตรงโดยไม่มีเอกสาร (Paperless) และสามารถดำเนินการขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรได้ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรแบบครบวงจร อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนสูงสุด มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมและให้ความสนใจลงทะเบียนออนไลน์ 167 คน

ประกาศ สกท.ที่ ป.2/2556 แนวทางการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ https://www.boi.go.th/upload/content/por2_2556_73407.pdf