สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง “บีโอไอไขปัญหาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ”

03 มีนาคม 2565
            วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานกล่าวต้อนรับเปิดงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง “บีโอไอไขปัญหาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ” ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีนายอุทิศ ยิ่งยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสงขลา และนายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา เป็นผู้บรรยาย
             ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจในแนวทางและการปฏิบัติการนำเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือเข้ามาทำงานในประเทศตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน โดยมีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมและให้ความสนใจลงทะเบียนออนไลน์ 111 คน