สัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

02 มิถุนายน 2565
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ผ่านโปรแกรม Zoom ได้รับเกียรติจากวิทยากรนางสาวณัฐริกา  สุธะกาล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงระเบียบและเงื่อนไขในการปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเปิดดำเนินการในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและลดปัญหาเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมและให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ จำนวน 300 คน

 

เอกสารประกอบงานสัมมนา DOWNLOAD
คำถาม - คำตอบงานสัมมนา DOWNLOAD