สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 5/2565 เรื่อง “BOI กับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ มาตรการกระตุ้นการลงทุน และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก”

17 สิงหาคม 2565
วันที่ 17 ส.ค. 2565 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 5/2565 เรื่อง “BOI กับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ มาตรการกระตุ้นการลงทุน และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก” ผ่านโปรแกรม Zoom
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการพิเศษของบีโอไอ ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม ประกอบด้วยมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ มาตรการกระตุ้นการลงทุน และมาตรการเศรษฐกิจฐานราก
มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมและให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ จำนวน 183 คน

เอกสารประกอบงานสัมมนา DOWNLOAD