สัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง “ข้อควรรู้หลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

15 ธันวาคม 2565
        วันที่ 15 ธ.ค. 2565 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายงานสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง “ข้อควรรู้หลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน”  ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหลังจากได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม ตั้งแต่สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามบัตรส่งเสริม เงื่อนไขและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในบัตรส่งเสริม เช่น การรายงานความคืบหน้าของโครงการ การขอเปิดดำเนินการ การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ตส. 310) การขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร วัตถุดิบ ช่างฝีมือ เป็นต้น มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมและให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ จำนวน 146 คน

เอกสารสัมมนา : https://shorturl.asia/mJM8F