สัมมนาออนไลน์เรื่อง “การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

20 มกราคม 2566
วันที่ 19 ม.ค. 2566 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายงานสัมมนาออนไลน์
  • เรื่อง “การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ผ่านโปรแกรม Zoom
  • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นสิทธิประโยชน์หนึ่งที่บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับเมื่อได้รับการส่งเสริมการลงทุน และในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็มีนโยบายต่าง ๆ เป็นการเฉพาะมากมาย ทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เกิดความสับสน หรือเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในส่วนเงื่อนไขที่สำคัญต่างๆ
  • มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมและให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ จำนวน 233 คน

เอกสารสัมมนา : https://shorturl.asia/PR3L7

คำถาม - คำตอบ : https://shorturl.asia/KqXmk