BOI ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เร่งรัดการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจใหม่

03 มีนาคม 2566
          1-3  มีนาคม 2566 นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน, พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ เดินทางสู่ภาคใต้ พบปะหารือ เยี่ยมกิจการ และเสวนาร่วมกับภาคเอกชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ในงาน “BOI ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เร่งรัดการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจใหม่” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการลงทุน 9 มาตรการใหม่ ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  ณ จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดโดย บี โอไอ (สงขลา)  , บี โอไอ (สุราษฏร์ธานี) และสภาอุตสาหกรรมภาคใต้  มีสมาชิกภาคเอกชนสนใจเช้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน  
  • วันที่ 1 มีนาคม 2566 เข้าเยี่ยมชมบริษัท ตรังเวชกิจ จำกัด และพบปะหารือภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดตรัง
  • วันที่ 2 มีนาคม 2566 เสวนาเรื่อง “BOI ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เร่งรัดการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจใหม่” ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ 14 จังหวัด
  • วันที่ 3 มีนาคม 2566 เสวนาเรื่อง “BOI ชูมาตรการใหม่ เร่งรัดการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี