อบรม workshop เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ข้อควรระวัง!! การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร แก้ไขบัญชีรายการเครื่องจักร ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ eMT Online

20 เมษายน 2566
วันที่ 20 เมษายน 2566  นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) เป็นประธานเปิดงานจัดอบรม workshop เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ข้อควรระวัง!! การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร แก้ไขบัญชีรายการเครื่องจักร ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ eMT Online ได้รับเกียรติจากวิทยากรนายอนันต์ ทิพย์แก้ว เจ้าหน้าที่สมาคมสโมสรนักลงทุน สาขาจังหวัดสงขลา เป็นผู้บรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รู้ถึงขั้นตอน, วิธีการเตรียมข้อมูลและได้ทดลองปฏิบัติจริงในงานสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรด้วยระบบ eMT online อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนสูงสุด ณ ห้องประชุมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 ชั้น 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา