โครงการอบรม workshop เรื่อง “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

25 พฤษภาคม 2566
        วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) กล่าวต้อนรับเปิดงานโครงการอบรม workshop เรื่อง “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” โดยมอบหมายให้นายอรรถยุทธ ถาวรสุวรรณ พนักงานส่งเสริมการลงทุน เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ
 • การขออนุมัติปริมาณสต็อกสูงสุด 4 เดือน
 • กำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 • การขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 • แก้ไขชื่อรองวัตถุดิบ
 • การขออนุมัติ /แก้ไข สูตรการผลิต
 • การขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบ
 • การชำระอากรขาเข้าวัตถุดิบ
 • การโอนและรับโอนวัตถุดิบ
 • การขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ
 • การปฏิบัติหลังสิ้นสุดสิทธิประโยชน์
 • วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย
          วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตราที่กิจการได้รับการส่งเสริม รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติและกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ได้ตรงตามที่กำหนด อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมเข้าร่วม จำนวน 20 คน