สัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

26 กรกฎาคม 2566
          วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) กล่าวต้อนรับและบรรยายในงานสัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” โดยมอบหมายให้นายนฤพงศ์ พร้อมมูล พนักงานส่งเสริมการลงทุน เป็นผู้บรรยายและจัดทำ workshop การเปิดดำเนินการให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเรียนรู้วิธีการ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับในบัตรส่งเสริม สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ และยังจัดเตรียมเอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการปรับเปลี่ยนวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมเข้าร่วม จำนวน 22 คน