สัมมนา เรื่อง “ได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว ควรเริ่มต้นอย่างไร”

30 สิงหาคม 2566
         วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นางสาวปิยะวรรณ ขยันมาก ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) กล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนา เรื่อง “ได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว ควรเริ่มต้นอย่างไร” โดยมอบหมายให้
  • นางสาววรรณวรางค์ ชินสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ บรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์และการพิจารณาโครงการ เงื่อนไขและข้อปฏิบัติต่างๆ ในบัตรส่งเสริม”
  • นายนฤพงศ์ พร้อมมูล พนักงานส่งเสริมการลงทุน บรรยายหัวข้อ “การขอเปิดดำเนินการ และการขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร”
  • นายอรรถยุทธ ถาวรสุวรรณ พนักงานส่งเสริมการลงทุน บรรยายหัวข้อ “การขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ การยื่น ISO และการรายงานความคืบหน้าของโครงการ การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ตส. 310)”
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหลังจากได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม ตั้งแต่สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามบัตรส่งเสริม เงื่อนไขและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในบัตรส่งเสริม เช่น การรายงานความคืบหน้าของโครงการ การขอเปิดดำเนินการ การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ตส. 310) การขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร วัตถุดิบ ช่างฝีมือ เป็นต้น มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมเข้าร่วม จำนวน 20 คน