มหกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาระหว่างประเทศ คาบสมุทรมลายูภาคใต้ อนุภูมิภาคไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์

01 ธันวาคม 2566
        เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 ร่วมงานมหกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาระหว่างประเทศ คาบสมุทรมลายูภาคใต้ อนุภูมิภาคไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและเปิดตลาดสินค้าและบริการฮาลาลของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในและต่างประเทศ
        ศูนย์ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนํา สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ-โคนม-โคกุรบาน ระหว่าง สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จํากัด กับ บริษัท LEMBARAN จํากัด จากรัฐเปรัก ประเทศ มาเลเซีย ภายใต้องค์กร YADIM สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประเทศมาเลเซีย
        กิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ตัวอย่างสินค้าและบริการฮาลาล (Display) และจับคู่ ธุรกิจ (Business Matching) ของนักธุรกิจและผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ประกอบการ มาเลเซีย และผู้ประกอบการสิงคโปร์ ผ่านช่องทางออนไลน์ (Live) และสถานที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้ง มีการให้บริการความรู้การส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีผู้ประกอบการไทยสนใจนําสินค้าและผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจัดแสดงและจับคู่ธุรกิจ จํานวน 43 ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา จํานวน 10 ราย ปัตตานี 12 ราย นราธิวาส 9 ราย ยะลา 10 ราย และ สตูล จํานวน 2 ราย ในขณะที่มีผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ที่ประสงค์ร่วมงานในนามผู้ซื้อจากทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงค์โปร์ จํานวน 6 ราย โดยแบ่งเป็น นักธุรกิจไทย ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า Big C และห้างสรรพสินค้า Makro นักธุรกิจมาเลเซีย ประกอบด้วย Malaysian Chinese Association (MCA) ห้างสรรพสินค้า AEON Mall , MR. JOEY TONG และ นักธุรกิจสิงค์โปร์ จํานวน 1 ราย