สัมมนาออนไลน์เรื่อง “เทคนิคการขอเปิดดำเนินการตามมาตรการพิเศษต่าง ๆ”

30 พฤศจิกายน 2566
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566 นางสาวปิยะวรรณ ขยันมาก ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “เทคนิคการขอเปิดดำเนินการตามมาตรการพิเศษต่าง ๆ” ผ่านโปรแกรม Zoom ได้รับเกียรติจากวิทยากร
  • นางสาวณัฐริกา สุธะกาล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ บรรยายเรื่อง “เทคนิคการขอเปิดดำเนินการตามมาตรการพิเศษต่าง ๆ” เช่น การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในโครงการ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนหรือการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล การยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
  • นางสาวกานต์ธีรา เมฆเกรียงไกร นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ บรรยายเรื่อง “เทคนิคการขอเปิดดำเนินการตามมาตรการพิเศษต่าง ๆ” เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม มาตรการส่งเสริมส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
  • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจการขอเปิดดำเนินการตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมในมาตรการส่งเสริมการลงทุนพิเศษต่าง ๆ ดังกล่าว และเป็นแนวทางสำหรับการปรับเปลี่ยนวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้นได้อย่างถูกต้องในอนาคต
  • มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมและให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ จำนวน 196 คน