สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระเบียบและวิธีปฏิบัติการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์”

22 กุมภาพันธ์ 2567
22 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปิยะวรรณ ขยันมาก ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระเบียบและวิธีปฏิบัติการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์” โดยมอบหมายให้
  • นางสาววรรณวรางค์ ชินสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ บรรยายหัวข้อ“ระเบียบสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์” เช่น สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 28 หรือ 29 บัญชีรายการเครื่องจักร การขยายเวลา การนำเข้าเครื่องจักร การทำลาย การบริจาค การชำระภาษี การตัดบัญชีเครื่องจักร เป็นต้น
  • นายอนันต์  ทิพย์แก้ว เจ้าหน้าที่สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) ดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ขั้นตอนการปฏิบัติในการใช้ระบบ eMT online เช่น การขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักร การอนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักร
    ขอคืนอากร/ส่งซ่อมเครื่องจักร การบริหารจัดการระบบ Admin เป็นต้น
งานสัมมนาครั้งนี้มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเข้าร่วม จำนวน 30 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 ชั้น 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา