ผทภ.5 ประชุมหารือความร่วมมือ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการ BOI CSR Matching และแลกเปลี่ยน พร้อมนำเสนองานวิจัยพร้อมใช้ที่จะไปช่วยขับเคลื่อนชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่อไปร่วมกัน

20 กุมภาพันธ์ 2567
 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (คุณปิยะวรรณ ขยันมาก) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อมบุคลากร
  • ประชุมหารือความร่วมมือ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการ BOI CSR Matching และแลกเปลี่ยน พร้อมนำเสนองานวิจัยพร้อมใช้ที่จะไปช่วยขับเคลื่อนชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่อไปร่วมกัน โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า PSU-EV นักวิจัย และหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรมเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
  • ณ ห้องประชุมดงยาง 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.